baner-krotoszyn.jpg
Bajki dla dzieci
baner-leftpanel-p2.png
Portal
Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA

 FUNKCJONOWANIA  I  ROZWOJU

PRZEDSZKOLA  NR 2

W  KROTOSZYNIE  W ROKU  SZKOLNYM  2010/2015

 

Mówi się, że „nie mamy wpływu na kierunek wiatru,

lecz możemy tak ustawić żagle, aby łapać go jak najwięcej”

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie :

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

Statutu Przedszkola nr 2  uchwalonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 listopada 2010 roku.

 

1.      MIEJSCE I ROLA  PRZEDSZKOLA

 

          • Ambicją przedszkola jest posiadanie wychowanków świadomych i aktywnie uczestniczących w procesie

            edukacyjnym i  wychowawczym oraz budowanie programu rozwoju przedszkola zgodnego z ich potrzebami oraz   

            oczekiwaniami  rodziców.

        Baza i zasoby przedszkola pozwalają na zwiększenie roli jaką ono pełni w środowisku lokalnym.

 

 

2.      TYP PRZEDSZKOLA

 

           Przedszkole Nr2  usytuowane jest przy ul.Zdunowska 67, otoczone wokół zielenią.  Jest to przedszkole

           5 – oddziałowe do, którego uczęszcza 125 dzieci   w  wieku   3 - 6 lat.  Obecnie  przedszkole prowadzi oddział I – 3

           latki, oddział II – 4 latki,  oddział III – 6 latki, oddział  IV – 5 latki, oddział V – 3-4 latki Przedszkole posiada 5 sal

          dydaktycznych  wyposażonych w zabawki i liczne pomoce dydaktyczne odpowiednio dobrane do wieku dzieci  

          spełniających  wszelkie  wymogi edukacyjne, posiada duży ogród. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku  

          w godzinach od 615  - 1615 .

          Przedszkole zatrudnia 19 osób:  9 nauczycielek i 10 pracowników administracji i obsługi.

          Kadra pedagogiczna posiada:

          2 nauczycieli dyplomowanych,  4 nauczycieli mianowanych, 3 nauczycieli kontraktowych,.

 

         Praca wychowawczo – dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

         W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „ Zanim będę uczniem” ,  Program

         wychowawczy,  Program Gruszczyk – Kolczyńskiej- „Matematyka  dziecięca”

        

 

 

 

WIZJA

 

Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców.

Jesteśmy po to, aby tworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

MISJA

 

1.     Dobro dziecka naszym, najwyższym celem.

2.     Umożliwiamy dzieciom nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

3.     Rozwijamy uzdolnienia artystyczne w sferze werbalnej, plastyczno – technicznej i muzyczno – ruchowej na drodze aktywnej aktywności.

4.     Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim swobodnie, radośnie i bezpiecznie.

5.     Realizujemy jasno określony i akceptowany przez rodziców system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach; prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

 

 

NASZE  PRIORYTETY

 

1.     Posiadamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

2.     Posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale dydaktyczne, gabinet logopedyczny

, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci.

3.     Organizujemy  zajęcia otwarte i warsztatowe dla rodziców.

4.     Oferujemy zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci.

5.     Organizujemy wiele atrakcyjnych wycieczek dla dzieci.

6.     Bierzemy udział w wielu konkursach.

7.     Systematycznie współpracujemy z różnymi instytucjami w środowisku.

8.     Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy.

 

CELE  KONCEPCJI PRACY  PRZEDSZKOLA

1.     Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą.

2.     Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej edukacji.

3.     Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru ( dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania …).

4.     Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

5.     Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

6.     Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

7.     Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

8.     Wszyscy nauczyciele muszą znać podstawowe umiejętności, które każde dziecko powinno zdobyć, kończąc edukację przedszkolną.

 

 

 

 

 

OBSZAR

ZADANIA I  SPOSOBY  REALIZACJI

TERMINY, OSOBY  ODPOWIEDZIALNE

EWALUACJA

 

 

 

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 

 

Monitorowanie i ewaluacja realizowanych  programów

cały rok

wszyscy nauczyciele,  dyrektor 

arkusze obserwacji dzieci, arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej

 

Planowanie oraz prowadzenie zajęć i zabaw pobudzających aktywność dzieci w różnych sferach.

 

cały  rok

wszyscy nauczyciele

 

arkusze analizy dokumentacji przedszkolnej,

 

 

Wykorzystanie terenu ogrodu podczas zajęć ruchowych, plastycznych, przyrodniczych i innych.

 

cały  rok

wszyscy nauczyciele

 

sprawozdania nauczycieli

 

 

Organizowanie pracy przedszkola zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym i wewnętrznymi regulaminami przy   współudziale nauczycieli i rodziców.

 

cały  rok

wszyscy nauczyciele, dyrektor

 

arkusze  analizy, protokoły rady  pedagogicznej

Zapewnienie dostępności wczesnej pomocy specjalistycznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i

       dzieciom z  problemami rozwojowymi – opieka specjalistów: logopedy i psychologa.

 

 

 

 

Procesy zachodzące w przedszkolu

 

 

 

 

Monitorowanie założeń koncepcji pracy przedszkola i modyfikowanie ich w miarę potrzeb.

 

cały rok

wszyscy nauczyciele,  dyrektor

 

 

protokoły rady pedagogicznej

 

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 

 

 

Rozwijanie współpracy na rzecz przedszkola z instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz edukacji

 

cały  rok

wszyscy nauczyciele

 

sprawozdania ze współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

Badanie losów absolwentów

 

maj, zespół zadaniowy

 

 

 

Promocja  przedszkola

·         pielęgnowanie tradycji przedszkolnych

·         współpraca z mediami

·         prezentowanie osiągnięć wychowanków

·         upowszechnianie osiągnięć wszystkich nauczycieli oraz własnych

·         udział wychowanków w konkursach i zawodach sportowych.

 

 

cały rok

wszyscy nauczyciele,  dyrektor

 

 

 

strona internetowa przedszkola, publikacje w prasie lokalnej

 

Aktywizowanie rodziców do współpracy z przedszkolem

 

cały rok

wszyscy nauczyciele,  dyrektor

 

 

 

sprawozdania nauczycieli z realizacji planu współpracy z rodzicami

 

 

 

Wspieranie rodziców w funkcji wychowawczej – pedagogizacja rodziców

 

cały rok

wszyscy nauczyciele,  dyrektor

 

 

 protokoły rady rodziców

 

Zarządzanie przedszkolem

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

 

listopad

dyrektor

 

informacja dyrektora o realizacji planu nadzoru pedagogicznego

 

Monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa

 

cały rok

dyrektor

 

zapisy w protokole rady pedagogicznej

 

Określenie potrzeb w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

 

wrzesień

 

 

ankiety dla nauczycieli, plan WDN

 

Wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej i upowszechnianie ich wśród nauczycieli przedszkola

 

cały rok 

dyrektor

 

sprawozdania nauczycieli, scenariusze  prowadzonych zajęć

 

Wzbogacanie bazy przedszkola – polepszanie warunków działalności przedszkola

 

cały rok 

dyrektor

 

sprawozdanie dyrektora

 

Organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji do przedszkola

 

Kwiecień

dyrektor

 

protokół Komisji Kwalifikacyjnej

 

         Uwagi o realizacji Planu  Rozwoju Przedszkola:

1.      Plan jest otwarty i może być modyfikowany

2.      Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3.      Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4.      Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

5.      Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

6.      Wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia Radzie pedagogicznej po każdym półroczu.

 

 

II. PRACA  Z  RODZICAMI:

 

Zadanie

Forma  realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

 

Organizowanie zebrań grupowych.

 

Organizowanie spotkań z psychologiem.

 

Aktywizowanie członków Rady  Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

 

IX, XII, IV

 

Wg potrzeb

 

 

 

Cały rok

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

Dyrektor

 

 

Dyrektor

Przewodnicząca Rady Rodziców , Trójki Grupowe

 

 

Włączanie  rodziców w działania przedszkola

 

Współorganizowanie przedsięwzięć i imprez przedszkolnych:

- kiermasze przedszkolne

- konkursy plastyczne

 

- festyn rodzinny

- zabawa karnawałowa

 

Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach plastycznych

 

Nadanie tytułu  „Przyjaciel naszego przedszkola”

 

Wg kalendarza imprez

 

 

VI

I

 

Wg planu konkursów

 

VI

 

 

 

Dyrektor ,

Wszyscy nauczyciele

 

 

Rada  Rodziców

 

 

Nauczyciele

 

 

Dyrektor , Rada Pedagogiczna

 

 

III.  Praca ze środowiskiem lokalnym

Zadanie

Forma  realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

Przybliżanie założeń pracy przedszkola w środowisku lokalnym

 

Zapraszanie innych  placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne:

- oddział przedszkolny w Kuklinowie

- szkoła Podstawowa nr 4 i 8 w Krotoszynie

- nadleśnictwo Kuklinów

 

Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych  mediach

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Nauczyciele najstarszych  oddziałów

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego

 

Zbieranie karmy dla schroniska zwierząt

Zbieranie zabawek dla dzieci z Domu Dziecka, dzieci rodzin ubogich

 

 

Nauczyciele

 

 

Współpraca z biblioteką

 

Współpraca z KOK

 

 

 

 

Współpraca ze Szkołą Muzyczną

 

Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych.

 

 

Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez KOK:

- występy artystyczne,

- konkursy plastyczne

 

Uczestniczenie w koncertach muzycznych

 

Cały rok

 

 

 

Wg zaproszeń

 

 

Marzec

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele najstarszych oddziałów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika przedszkolna

 

Ewaluacja : obejmuje diagnozę, analizę i pracę pedagogiczną opartą na wnioskach wynikających z diagnozy i analizy aktualnego stanu rozwoju dziecka. Dotyczy sytuacji:

·         „na wejściu” – rozpoznanie aktualnej sytuacji dziecka, jego potrzeb, zainteresowań,

·         Kształtującej – szczegółowe rozpoznanie stanu rozwoju i wspomaganie ,

·         Diagnostycznej – monitorowanie osiągnięć dzieci na bieżąco,

·         „Na wyjściu” – ocena postępów po określonym cyklu kształcenia.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

§  prezentacji dokonań dzieci ( występy, wystawy)

§  teczek prac i innych dokumentów, z których wynika, czego dzieci się nauczyły

§  arkuszy obserwacji rozwoju dziecka

§   kronik

§  materiałów reportażowych ( zdjęcia, nagrania, filmy itp.)

§  rozmów.

Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

§  ankiet,

§  rozmów z nauczycielami, rodzicami,

§  hospitacji,

§  obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

§  arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

§  innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

         Uwagi o realizacji Planu  Rozwoju Przedszkola:

1.      Plan jest otwarty i może być modyfikowany

2.      Plan jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3.      Plan zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4.      Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

5.      Plan obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

6.      Wnioski wynikające z realizacji planu dyrektor przedstawia Radzie pedagogicznej po każdym półroczu.

 

ikona daty15-10-2013, 13:24 ikona autoraPrzedszkole Nr 2 w Krotoszynie
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt